SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

ODOSLANIE FORMULÁRA ONLINE

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Lukáš Steinhübel, s miestom podnikania Strážovská 6441/1, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 515 861, zapísanému v Živnostenskom registri na Okresnom úrade Banská Bystrica pod čísl. 620-38818(ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: získania informácií o Vašej spokojnosti s nákupom prostredníctvom tohto e-shopu, a to zaslaním e-mailového dotazníka v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je náš e-shop zapojený a v rozsahu: e-mailová adresa a informácie o objednanom tovare.

Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.

Ako prevádzkovateľ spracúvame na tento účel Vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracúvania. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov na účel zaslania dotazníka v rámci programu „Overené zákazníkmi“ (ďalej aj ako „dotazník“) sú údaje odovzdané sprostredkovateľovi prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, ktorý následne odošle v mene prevádzkovateľa dotazník spokojnosti a následne:

v prípade, že doručený dotazník spokojnosti vyplníte, sprostredkovateľ zhromaždí pre nás Vaše hodnotenie nákupu a poskytne nám ho ako anonymnú recenziu. Váš e-mail je sprostredkovateľ povinný ihneď po odoslaní dotazníka spokojnosti zašifrovať. V prípade vyplnenia dotazníka sprostredkovateľ uchováva  Vaše pseudonymizované osobné údaje po dobu štyroch rokov od vyplnenia dotazníka.

Ak dotazník spokojnosti nevyplníte, sprostredkovateľ Vaše osobné údaje uchováva v pseudonymizovanej podobe po dobu 6 mesiacov od odoslania dotazníka.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov za účelom zaslania dotazníka prieskumu spokojnosti s objednávkou v spolupráci s Heureka.sk v rámci programu „Overené zákazníkmi“.