Informačná povinnosť prevádzkovateľa

(ďalej aj ako „zásady OOÚ“) podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. Kto sme?

PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: Lukáš Steinhübel 
Miesto podnikania: Strážovská 6441/1, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 50 515 861

zapísaný v ŽRSR OÚ Banská Bystrica, čísl. ŽRSR: 620-38818 II. 

II. Ako sa s nami spojíte? 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:                        

Kontaktná osoba: Lukáš Steinhübel 
Mobil +421 903 809 051
Email: info@svetobliecok.sk
Adresa: Strážovská 6441/1, 974 11 Banská Bystrica   

III. Aké máte práva? 

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY.Právo na prístup k osobným údajom t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.Právo na opravu pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.Právo na výmaz  „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; 

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; 

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:  

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; 

b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. Právo na obmedzenie spracúvania  je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.Právo na prenosnosť osobných údajov ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.Právo podať návrh na začatie konania Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.Právo namietať Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe

 a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa;

 b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu;

 c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.- Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôbv informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov. - Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov.V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia). - V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

IV. Prečo spracúvame Vaše údaje? 

Čo nás na to oprávňuje? Ako dlho takéto spracúvanie trvá? Komu tieto údaje poskytujeme? Sledujeme Vaše správanie?...alebo inak povedané: Účely spracúvania, právny základ, kategórie príjemcov, doba uchovávania, info o cezhraničnom prenose, kategórie dotknutých osôb a informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov: Vysvetlenia pojmov:

Účel spracúvania osobných údajov - Prečo spracúvame?

Právny základ - Čo nás na to oprávňuje?  

Kategórie príjemcov - Komu tieto údaje poskytujeme?

Cezhraničný prenos os. Údajov - Zasielame Vaše údaje do zahraničia?

Lehoty na vymazanie os. Údajov - Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania - Sledujeme Vaše správanie ? 

Kategórie osobných údajov - Aké údaje spracúvame?   

1. Ekonomicko – účtovná agenda - Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie. 

- Právny základ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov. 

- Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa 

- Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.         

Kategórie dotknutých osôb   zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

- Kategórie osobných údajov                  

 - meno, priezvisko, titul,

adresa trvalého pobytu,

 - dátum narodenia,

 - druh a číslo dokladu totožnosti,

 - adresa prechodného pobytu,   

 - telefónne číslo,

 - e-mailová adresa,

 - podpis,

 - číslo bankového účtu fyzickej osoby

2. Zmluvné vzťahy - Zákazníci – fyzické osoby - Účel spracúvania osobných údajov 

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov podnikateľov, i zákazníkov fyzických osôb - nepodnikateľov pri objednávke tovarov poskytovaných prevádzkovateľom na základe objednávky (inej ako nákupom prostredníctvom e-shopu):

- telefonickej

- emailovej

- písomnej V rámci predzmluvných vzťahov a zákazníckej podpory pre zákazníkov prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb (zákazníkov, resp. Potenciálnych zákazníkov), kt. požiadali prevádzkovateľa o vypracovanie ponuky, alebo zodpovedanie otázok o tovare a i

 - formou kontaktného formulára na webe prevádzkovateľa alebo 

- prostredníctvom chatu na webe prevádzkovateľa. Právny základ Zmluvný vzťah  medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa,   povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.Kategórie príjemcov Slovak Parcel Service s.r.o. ako poskytovateľ doručovateľskej služby Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje dotknutej osoby do niektorého z členských štátov Európskej Únie v prípade, ak dotknutá osoba požiada o zaslanie objednaného tovaru na adresu mimo Slovenskej republiky Lehoty na vymazanie os. údajov Evidencia klientov (faktúry, objednávky, reklamácie) 5 až 10 rokov Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňujeKategórie dotknutých osôb   Zákazníci   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

3. Zákazníci internetového obchodu - Účel spracúvania osobných údajov 

Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop: www.svetobliecok.sk (ďalej aj ako „e-shop“) za účelom poskytnutia služieb predaja tovarov konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Základným predpokladom pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zaslanie objednávky tovarov prostredníctvom elektronického formulára vyplneného v správnej a úplnej forme. Zaslaním objednávky dotknutá osoba potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámila a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Prevádzkovateľ po prijatí elektronického formulára dodá požadovaný tovar objednávateľovi.  Inak povedané – účelom spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu je dodanie tovaru a uskutočnenie úkonov s kúpou spojených (napr. Zabezpečenie dodania/doručenia tovaru, vystavenie účtovného dokladu a pod.)Právny základ Spracovanie osobných údajov zákazníka e-shopu je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu (kúpna zmluva uzatvorená na diaľku odoslaním objednávky a súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami), ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník.  - Kategórie príjemcov Slovak Parcel Service s.r.o. ako poskytovateľ doručovateľskej služby Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu - Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa. Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje dotknutej osoby do niektorého z členských štátov Európskej Únie v prípade, ak dotknutá osoba požiada o zaslanie objednaného tovaru na adresu mimo Slovenskej republiky- Lehoty na vymazanie os. údajov Evidencia klientov (faktúry, objednávky, reklamácie) 5 až 10 rokov Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa uskutočňuje prostredníctvom cookies. - Kategórie dotknutých osôb   Zákazník e-shopu   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa- Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa     

4. REGISTROVANÍ ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU - Účel spracúvania osobných údajov 

Ako prevádzkovateľ e-shopu mám záujem uľahčiť Vaše budúce nakupovanie. Za týmto účelom bola zavedená na webovej stránke možnosť registrácie. Registrovaný zákazník v prípade ďalšieho nákupu nemusí vypĺňať povinné polia, pretože jeho osobnými údajmi už disponujeme. Za týmto účelom vedieme evidenciu registrovaných zákazníkov.  - Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. - Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov. - Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa - Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov, alebo do 30 dní odo dňa odvolania Vášho súhlasu. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. - Kategórie dotknutých osôb   Registrovaný zákazník   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa 

5. SPRÁVA REGISTRATÚRY - Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov  v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty. - Právny základ Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). - Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov. - Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa - Lehoty na vymazanie os. údajov Od 30 dní po 70. rok života zamestnanca Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. - Kategórie dotknutých osôb   dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa     Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa   

6.PROGRAM „OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI“ - Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci tejto agendy je zistenie spokojnosti zákazníkov s nákupom prostredníctvom e-shopu. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, ak po realizácii nákupu prejavíte so zaslaním e-mailového dotazníka za účelom zistenia spokojnosti s nákupom súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme na základe Vášho súhlasu odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Našim záujmom je získať spätnú väzbu od reálnych zákazníkov, aby sme mohli naše produkty, dodanie a ďalšie služby spojené s dodaním objednaného tovaru skvalitniť.-         Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
-           Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ: Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk 
-           Lehoty na vymazanie os. údajov Ako prevádzkovateľ spracúvame na tento účel Vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracúvania. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov na účel zaslania dotazníka v rámci programu „Overené zákazníkmi“ (ďalej aj ako „dotazník“) sú údaje odovzdané sprostredkovateľovi prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, ktorý následne odošle v mene prevádzkovateľa dotazník spokojnosti a následne: -          v prípade, že doručený dotazník spokojnosti vyplníte, sprostredkovateľ zhromaždí pre nás Vaše hodnotenie nákupu a poskytne nám ho ako anonymnú recenziu. Váš e-mail je sprostredkovateľ povinný ihneď po odoslaní dotazníka spokojnosti zašifrovať. V prípade vyplnenia dotazníka sprostredkovateľ uchováva  Vaše pseudonymizované osobné údaje po dobu štyroch rokov od vyplnenia dotazníka; ak dotazník spokojnosti nevyplníte, sprostredkovateľ Vaše osobné údaje uchováva v pseudonymizovanej podobe po dobu 6 mesiacov od odoslania dotazníka; 
-         Kategórie dotknutých osôb   Zákazník e-shopu www.svetobliecok.sk , ktorý udelil súhlas so zaslaním dotazníka 
-         Kategórie osobných údajov   E-mailová adresa zákazníka a údaje o objednávke tovaru, realizácia ktorej je predmetom recenzie   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa 
Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje 

7.MARKETING - Účel spracúvania osobných údajov 

 Vykonávanie marketingových prieskumov a poskytovania informácií o prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa o poskytovanie informácii  súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov - formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou -         Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
-         Kategórie príjemcov Nie sú.
-         Lehoty na vymazanie os. údajov 
-         Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem o marketingové informácie
-         Kategórie osobných údajov -          titul, meno, priezvisko, -          t.č. -          e-mail Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa 

8.SÚŤAŽE NA SOCIÁLNEJ SIETI -  Účel spracúvania osobných údajov

V rámci predmetného IS sú osobné údaje spracúvané na účel organizovania a vyhodnocovania rôznorodých súťaží organizovaných prevádzkovateľom na FUNPAGE ŠperkyEvita.sk nachádzajúcej sa na sociálnej sieti Facebook. Do týchto súťaží sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov, prostredníctvom sociálnych sietí. Hlavným účelom je vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi. -         Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
-      Kategórie príjemcov Doručovateľ výhry pre výhercu. 
-      Lehoty na vymazanie os. údajov 3 mesiace po vyhodnotení súťaže, odvolaním súhlasu 
-         Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby - účastníci súťaží 
-         Kategórie osobných údajov  titul, meno, priezvisko.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa     

9.  EVIDENCIA SZČO - Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod. -         Právny základ Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi. 
-         Kategórie príjemcov Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, 
-         Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy 
-         Kategórie dotknutých osôb   odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba 
-         Kategórie osobných údajov   -          meno, priezvisko, titul, -          adresa, bydlisko, -          dátum narodenia, -          banka – číslo účtu, -          kontaktné údaje.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania 
- Neuskutočňuje sa Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa   

10. EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV - Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. -         Právny základ § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
-         Kategórie príjemcov sprostredkovateľ: na ekonomicko-účtovnú agendu 
-         Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov 
-         Kategórie dotknutých osôb   fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa
-           Kategórie osobných údajov   -          meno, priezvisko, titul, -          pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, -          osobné číslo zamestnanca, -          zamestnanecké číslo zamestnanca, -          odborný útvar, -          miesto výkonu práce, -          telefónne číslo, -          faxové číslo, -          adresa elektronickej pošty na pracovisko, -          identifikačné údaje zamestnávateľa.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa     

11. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB - Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.-         Právny základ Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
-         Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, 
-           Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti 
-         Kategórie dotknutých osôb   fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva 
-         Kategórie osobných údajov   -          titul, meno a priezvisko, -          adresa, bydlisko, -          kontaktné údaje, -          údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, -          ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv-   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa   

12)  PRÁVNE VZŤAHY - Účel spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.). Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy aj  zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov. Do tejto agendy spadá spracúvanie osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od zasielania urgencií, výziev,  podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy. -          Právny základ Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, Zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení 
-         Kategórie príjemcov -          sprostredkovateľ -          súdne orgány -          exekútorské úrady -          orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, -          advokát -          dlžník a jeho právny zástupca -          intervenient a iné osoby zúčastnené v konaní 
-      Lehoty na vymazanie os. údajov 3 až 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu 
-         Kategórie dotknutých osôb   -          zamestnanci prevádzkovateľa IS, -          dlžníci, -          protistrany v sporoch, -          iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania. 
-         Kategórie osobných údajov   -          meno, priezvisko, titul, -          adresa, bydlisko, -          dátum narodenia,  -          číslo občianskeho preukazu,  -          u cudzincov povolenie na pobyt a číslo pasu, -          telefónne číslo, -          e-mailová adresa.     Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa